fbpx

Shopping cart

Close

No products in the cart.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, actie, verkoop en levering tussen – Salon Elize, gevestigd in Sint Jansklooster en geregistreerd bij de KvK onder nummer 66938902 (webshop.salonelize.nl) – en een consument c.q. afnemer waarop Salon Elize (webshop.salonelize.nl) deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Privacy, persoonsgegevens en beveiliging
Salon Elize (webshop.salonelize.nl) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens van de consument c.q. afnemer om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de consument c.q. afnemer.

Salon Elize (webshop.salonelize.nl) verkoopt de persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. De bestel- en betalingsverwerking in de webshop geschiedt direct via iDeal (Nederlandse klanten). De betaling vindt plaats via een beveiligde verbinding van onze partner voor betalingsverkeer Mollie. Websites die over deze beveiliging beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk.
Mollie verzorgt de financiële afwikkeling en int de betaling waardoor de naam Stichting Mollie Payments ook vermeld wordt op uw rekeningafschrift. Mollie is een grote en betrouwbare aanbieder van online betalingsverkeer.

Als u tijdens het betaalproces de betaling in de bankomgeving hebt afgebroken of gecancelled is uw betaling is niet afgerond. Uw order wordt uit onze database verwijderd en niet uitgeleverd. U kan uw bestelling opnieuw plaatsen en eventueel voor een andere betaaloptie kiezen.

Meer uitgebreide informatie over AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) kunt u terug vinden op de privacy & veiligheid pagina.

Acties en aanbiedingen
Een actie of aanbieding vervalt indien het product waarop de actie of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar c.q. leverbaar is. Salon Elize (webshop.salonelize.nl) kan niet aan haar acties of aanbiedingen worden gehouden indien de consument c.q. afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de acties of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een actie of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Leveringstermijn en verzending
Salon Elize (webshop.salonelize.nl) streeft ernaar uw bestelling binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 (dertig) dagen, indien artikelen niet voorradig zijn. Overschrijding van dit leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. De verzending gaat bij voorkeur via PostNL.

Zichttermijn, annuleren en retourneren
De consument c.q. afnemer heeft recht op een zichttermijn van 14 (veertien) werkdagen, vanaf het moment dat het product ontvangen is. Binnen deze periode mag een product zonder opgaaf van reden worden teruggestuurd, mits ongebruikt en in ongeopende, originele verpakking. Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos. Wordt de bestelling geannuleerd, nadat deze is verzonden, dan dient de consument c.q. afnemer het pakket bij bezorging te weigeren. Indien wij reeds een betaling van de consument c.q. afnemer hebben ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht. Als de consument c.q. afnemer de gehele bestelling wilt retourneren, zal de gehele aankoopsom, exclusief de berekende verzendkosten worden teruggestort. Bij het retourneren van een deel van de bestelling, zal de aankoopsom van het geretourneerde deel van de bestelling worden teruggestort. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. De consument c.q. afnemer dient zelf de verzendkosten voor het terugsturen te betalen en is verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies tijdens het transport. Het bedrag wordt, na goede ontvangst van de retourzending, binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald. Alle retourneringen dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Retourneringen kunnen gestuurd worden naar:

Salon Elize
O.v.v.: Retour Wesbhop

Molenkamp 19

8326 DK Sint-Jansklooster

Overmacht
Salon Elize (webshop.salonelize.nl) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument c.q. afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Salon Elize (webshop.salonelize.nl) geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Salon Elize (webshop.salonelize.nl) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Prijzen en betalingen
Alle vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro's, inclusief btw, andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele betalings- en/of verzendkosten. De consument c.q. afnemer kan enkel betalen door gebruik te maken van één van de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Salon Elize (webshop.salonelize.nl) geleverde artikelen blijven eigendom van Salon Elize (webshop.salonelize.nl) totdat de consument c.q. afnemer het verschuldigde bedrag betaald heeft.

Aansprakelijkheid
De aangeboden artikelen voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen in de webwinkel van beautyproductenshop.nl getoonde afbeeldingen en specificaties afwijken van de werkelijkheid Salon Elize (webshop.salonelize.nl) aanvaard geen aansprakelijkheid en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, mocht hier sprake van zijn.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Salon Elize (webshop.salonelize.nl) partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Back to Top